Regulamin

Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki stron. Umowy o korzystanie z usług firmy Akademia Wdzięku Małgorzata Miksztal zwanej dalej Akademią.

Członkiem Akademii może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.

 1. Podstawą członkostwa w Klubie jest umowa zawarta na czas określony ustalony w umowie, licząc od dnia zawarcia umowy.
 2. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług Akademii jest karta Akademii (zwana dalej „kartą”). Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania swojej karty za każdym razem, kiedy wchodzą do Akademii. Akademia ma prawo nie wpuścić na teren Klubu członka, o ile nie okaże on karty członkowskiej.
 3. Karta, z zastrzeżeniem pkt 6, ma charakter imienny i nie może być odstępowana innym osobom. Uprawnienia płynące z karty mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.
 4. W razie wykupienia karty przez Przedsiębiorcę lub Pracodawcę, karta klubowa opiewa na nazwę Przedsiębiorcy lub Pracodawcy i może korzystać z niej tylko jedna osoba wskazana przez Przedsiębiorstwo, lub Pracodawcę.
 5. Karta jest ważna przez miesiąc, nie ma możliwości jej przedłużenia, ani przeniesienia na miesiąc następny.
 6. Karty Benefit Systems, FITPROFIT i OK System są akceptowane tylko pod warunkiem współpracy Akademii z wyżej wymienionymi firmami. Posiadaczy tych kart obowiązuje niniejszy regulamin, co jest usankcjonowane umowami z firmami wydającymi powyższe karty. Akademia zastrzega sobie prawo do założenia faktu, iż osoby posiadające ww. karty zostaną poinformowane o regulaminie przez firmy wydające karty.
 7. W razie wykupienia przez klienta wejściówek obowiązują wszystkie punkty regulaminu.
 8. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia kluczyka do szatni powinien być niezwłocznie zgłoszony właścicielowi Akademii. Wydanie nowego kluczyka, następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami wymiany zamka w szafce, w wysokości 50 zł.
 9. Z usług Akademii można korzystać w zakresie posiadanych uprawnień, we wszystkie dni otwarcia Klubu, w godzinach otwarcia, z dowolną częstotliwością.
 10. Akademia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, jeżeli liczba zainteresowanych nie przekraczać będzie czterech osób.
 11. Co do zasady Akademia jest otwarta zgodnie z grafikiem na stronie internetowej: http://perfectladies.pl/grafik.html
 12. Akademia jest zamknięta w święta Bożego Narodzenia, Wigilię, Wszystkich Świętych, Święta Wielkanocne oraz wszelkie święta ustawowo wolne od pracy. Właściciel Akademii może podjąć decyzję o otwarciu Klubu w niektóre z wyżej wymienionych dni.
 13. Akademia może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej.
 14. Przed pierwszym przystąpieniem do korzystania z usług Akademii, członek Akademii zobowiązany jest złożyć oświadczenie o swoim stanie zdrowia (chorobach, urazach oraz ciąży). Członek Akademii jest zobowiązany składać oświadczenie za każdym razem, gdy jego stan zdrowia ulegnie pogorszeniu, w skutek, czego nie będzie mógł bez uszczerbku dla zdrowia uczestniczyć w zajęciach.
 15. W razie pogorszenia samopoczucia w trakcie zajęć lub ćwiczeń Członek Akademii zobowiązany jest do natychmiastowego przerwania aktywności fizycznej i poinformowaniu o tym fakcie personel Akademii.
 16. Z pomieszczeń i przedmiotów znajdujących się w Akademii członek powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Kierownictwo Akademii zastrzega sobie prawo do poproszenia członka Akademii o opuszczenie Akademii, który w opinii Akademii lub personelu Akademii nie przestrzega tych zasad.
 17. Członek Akademii korzysta z usług Akademii na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Akademii żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Akademii.
 18. Członek Akademii jest zobowiązany do przychodzenia na zajęcia z instruktorem punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę zajęć grupowych po rozpoczęciu zajęć.
 19. W odniesieniu do najbardziej popularnych zajęć Akademia zastrzega sobie prawo poproszenia o wcześniejsze zapisy na takie zajęcia wraz ze wskazaniem terminów dokonywania takich zapisów.
 20. Każdy klient zapisany na zajęcia i nieinformujący obsługi klubu o swojej nieobecności będzie tracił jedno wejście ze swojej karty. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku, gdy klient zgłosi swoją nieobecność nie później niż 2 dni robocze przed zajęciami, na które jest zapisany.
 21. Członkowie Akademii zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru. Kierownictwo Akademii zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad ubierania się w Akademii i poproszenia członka Klubu, który w opinii Akademii lub członka personelu Akademii, ubrany jest nieodpowiednio, o opuszczenie Klubu.
 22. W pomieszczeniach Akademii obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków; przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków; przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
 23. Członkowie Akademii są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w Akademii oraz niezakłócania innym członkom Akademii możliwości korzystania z usług Akademii.
 24. Osoby naruszające zasady porządku w Akademii będą proszone o opuszczenie Akademii. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Akademii, lub postanowień niniejszego Regulaminu, Akademia może po jednokrotnym pisemnym upomnieniu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 25. Akademia nie będzie ponosiła odpowiedzialności za rzeczy członków Akademii pozostawione w Akademii.
 26. Zabrania się przynoszenia do Akademii przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesienie na teren Akademii mogłoby utrudnić korzystanie z Akademii innym członkom, lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia, lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Akademii ich życia oraz zdrowia.
 27. Zabrania się wprowadzać zwierzęta na teren Akademii.
 28. Kierownictwo Akademii zastrzega sobie prawo odmowy wpisu w poczet członków Akademii, a co za tym idzie do niezawierania umowy, o której mowa w pkt 1 niniejszego Regulaminu bez podawania przyczyn.
 29. Członkowie Akademii zobowiązani są do informowania Akademii o wszelkich zmianach miejsc zamieszkania oraz adresów do korespondencji, w tym także adresów do korespondencji elektronicznej. Pisma wysyłane na podane kierownictwu Akademii adresy, a nie podjęte w terminie lub zwrócone do nadawcy, uważa się za doręczone skutecznie z ostatnim możliwym dniem ich odbioru.
 30. Adres email, nr telefonu, imię i nazwisko znajdujące się w bazie Perfect Ladies, po wypełniłnieniu deklaracji członkowskiej. Dane te będą chronione, wykorzystywane tylko dla potrzeby firmy Małgorzata Miksztal Akademia Wdzięku oraz nigdy nie zostaną udostępnione podmiotowi zewnętrznemu.
 31. W zakresie nie uregulowanym umową i niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.